Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste – Ignite Communications Oy / Ignite Coaching

Kiitos, kun tutustut tietosuojaselosteeseemme. Jos sinulla on kysymyksiä liittyen henkilötietojesi käyttöön, ota meihin yhteyttä osoitteessa info@ignite.fi.

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus tiedottaa selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää tiedotusvelvoitteen.

Ignite Communications Oy / Ignite Coaching on sitoutunut suojelemaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja noudattamaan velvollisuuksiaan soveltuvan lain puitteissa (mukaan lukien yleinen tietosuoja-asetus 2016/679). Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten asiakkaiden henkilötietoja kerätään ja miten nämä tiedot suojataan, sekä mitä vaihtoehtoja ja oikeuksia asiakkailla on näitä tietoja koskien.

1. Rekisterinpitäjä
Ignite Communications Oy / Ignite Coaching
Yhteystiedot:
Manttaalitie 15b
37500 Lempäälä

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Ignite Communications Oy / Ignite Coaching – Ida Nurminen
Manttaalitie 15b, 37500 Lempäälä
+358 45 8841 880
info@ignite.fi

2. Rekisteröidyt
Ignite Communications Oy / Ignite Coachingin rekisterissä ovat asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat ja yhteistyökumppanit.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Rekisterin pitämisen peruste:
• henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
• henkilötietoja käsitellään yhteistyösopimuksen perusteella
• henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. erikseen kerätty markkinointilista, jossa asiakkaalta on kysytty lupa markkinointiin).

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
• asiakas- tai yhteistyösuhteen hoitaminen
• palveluidemme markkinointi.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Yhteystiedot
• nimi
• osoite
• sähköposti
• puhelinnumero
• mahdollinen yrityksen nimi
Asiakastiedot
• tiedot ostetuista tuotteista / palveluista.

Viestintä- ja sisällöntuotantotoimeksiantoihin liittyvää sisältöä käsitellään toimeksiannon voimassaolon ajan tai erikseen sovittavan ajan. Valmennustoimeksiantoihin liittyvä sisältö käsitellään lähtökohtaisesti anonyymissä muodossa, joten tiedot eivät ole yhdistettävissä asiakkaaseen. Näiden tietojen käsittelyn kesto on määritelty kohdassa 7.

5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@ignite.fi.

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme syyn, jonka vuoksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan yhteys- ja asiakastiedot saadaan asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä tai aikana. Asiakas voi antaa nämä tiedot tapaamisessa tai sähköisten viestintävälineiden kautta. Henkilötietojen antaminen on edellytys asiakassuhteen syntymiselle ja hoitamiselle.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Asiakkaan yhteys- tai asiakastietoja ei luovuteta Ignite Communications Oy / Ignite Coachingin ulkopuolelle, lukuun ottamatta tilanteita, joissa asiakas tilaa palvelun tai osallistuu valmennukseen/tapahtumaan, jonka Ignite Communications Oy / Ignite Coaching toteuttaa yhteistyössä kolmannen osapuolen kanssa. Tällöin yhteys- ja asiakastietojen luovutuksen tarkoituksena on kyseisen palvelun tarjoaminen, ja yhteistyökumppanilta edellytetään sitoutumista tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin.

7. Käsittelyn kesto
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Asiakkaan viestintä- ja sisällöntuotantotoimeksiantoihin liittyvää sisältöä käsitellään toimeksiannon voimassaolon ajan tai sopimuksella erikseen sovittavan ajan. Valmennustoimeksiantoihin liittyvä sisältö käsitellään lähtökohtaisesti anonyymissä muodossa, joten tiedot eivät ole yhdistettävissä asiakkaaseen. Muilta osin henkilötietojen käsittelyn kestosta sovitaan coaching-sopimuksin. Ignite Communications Oy / Ignite Coaching voi säilyttää tai käsitellä tietoja toimintansa kehittämiseksi tai tilastollisia tarkoituksia varten, mutta tällöin tiedot muutetaan anonyymeiksi.

8. Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tietojen siirto koskee yhdysvaltalaisia sähköposti-, hosting- ja viestintäpalveluntarjoajia, joita käytetään asiakasviestintään, palvelujen tarjoamiseen ja sisältöjen toimittamiseen asiakkaalle. Olemme varmistaneet, että palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä ja kuuluvat EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen Privacy Shield -ohjelmaan (https://www.privacyshield.gov/list), jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietojen tietoturvallinen käsittely Yhdysvalloissa.

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

(Muokattu viimeksi 25. maaliskuuta 2023)
©2023 Ignite Communications Oy / Ignite Coaching